Bierzmowańcy

Czym jest Sakrament Bierzmowania?

Sakrament bierzmowania jest dopełnieniem chrześcijańskiego wtajemniczenia (po sakramentach chrztu i Eucharystii). Jest ubogaceniem chrześcijanina darem Ducha Świętego. Doskonale łączy go z Kościołem, umacnia go i zobowiązuje, by słowem i czynem być świadkiem Chrystusa oraz szerzyć wiarę i jej bronić. Sakramentu bierzmowania udzielamy młodzieży w trzeciej klasie gimnazjum i starszej, która nie przyjęła tego sakramentu. Każdego roku we wrześniu rozpoczynamy przygotowanie do sakramentu. Raz w miesiącu odbywa się nabożeństwo pokutne i Spowiedź św. oraz Msza święta, a także spotkania w grupach pod kierunkiem animatora. Na spotkaniach w oparciu o studium Pisma Św. i katechizm dla bierzmowanych pogłębia swoją wiarę, by spełnić zobowiązania wynikające z sakramentu bierzmowania. Kandydat do bierzmowania uczestniczy w niedzielnej Mszy św., codziennie modli się i swoim życiem i postępowaniem w domu i szkole potwierdza swoją zdatność do przyjęcia sakramentu Ducha Św.

Sakramentu bierzmowania w naszej parafii udziela raz w roku ksiądz biskup.

Co należy wiedzieć na temat Bierzmowania?

KANDYDAT:
Sakrament bierzmowania może przyjąć każdy człowiek ochrzczony, który go jeszcze nie przyjął. Kandydat powinien być odpowiednio przygotowany, a przed przyjęciem bierzmowania powinien przystąpić do sakramentu pokuty. W Katechizmie Kościoła Katolickiego sprecyzowano, że powinien osiągnąć “wiek rozeznania”, czyli taki, w którym sam potrafi podejmować decyzje w sposób odpowiedzialny i dobrowolny.

SZAFARZ:
Szafarzem, czyli tym, który udziela sakramentu, jest biskup. Może on, jeśli zachodzi taka potrzeba, upoważnić do tego także innych księży.

ŚWIADEK:
Świadkiem bierzmowania może być osoba, która przyjęła wszystkie sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego (chrzest, Eucharystię, bierzmowanie) i prowadzi życie zgodne z zasadami wiary. Zadaniem świadka jest troska o to, by bierzmowany wypełniał obowiązki wypływające z przyjęcia tego sakramentu. Dla podkreślenia związku z chrztem zaleca się, aby był nim jeden z rodziców chrzestnych – najlepiej ojciec dla chłopca, matka dla dziewczyny.

OBRZĘD:
Obrzęd sakramentu bierzmowania obejmuje: gest włożenia rąk, który oznacza błaganie o dar Ducha Świętego dla bierzmowanego; namaszczenie krzyżmem świętym (sporządzonym z oliwy i wonnego balsamu, poświęconym przez biskupa w Wielki Czwartek) przez nakreślenie znaku krzyża na czole, co symbolizuje wyciśnięcie znamienia, szczególnego znaku Ducha Świętego w duszy bierzmowanego. Jednocześnie biskup wypowiada słowa: “Przyjmij znamię daru Ducha Świętego”. Obrzęd kończy dialog biskupa z bierzmowanym: na słowa: “Pokój z Tobą” bierzmowany odpowiada: “I z duchem twoim”. Zastąpił on gest lekkiego uderzenia w policzek, symbolizujący pocałunek pokoju. W czasie namaszczenia świadek kładzie prawą rękę na ramieniu bierzmowanego.

IMIĘ:
Wybiera się imię świętego (świętej), który ma być Patronem dojrzałej wiary.

SKUTKI BIERZMOWANIA:
wzrost i pogłębienie łaski chrztu świętego,
• zakorzenia człowieka w Bożym synostwie,
• ściślej jednoczy z Chrystusem,
• pomnaża dary Ducha Świętego,
• udoskonala więź z Kościołem,
• udziela specjalnej mocy Ducha Świętego do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem, do mężnego wyznawania imienia Chrystusa oraz do tego, by nigdy nie wstydzić się krzyża.